Monday, 30 March 2020 11:34

פרוטוקול החלטה להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח בעניין ליסינג תפעולי

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום