Wednesday, 06 March 2019 11:34

תיקון לחוק רישוי וחיסון כלבים

 

הודעה לבעלי הכלבים בכפר ורדים

מראשון לינואר 2013 נכנס לתוקף תיקון לחוק, לפיו יחויב כלב שאינו מעוקר או מסורס באגרת רישוי מוגדלת, למעט כלבים שיקבלו פטורים בעקבות עמידה בתנאים הרשומים מטה. התעריפים החדשים כדלקמן:

  1.  רישיון וחיסון לכלב מסורס 53.5 שח

  2. כלב שקיבל פטור – 68 שח

  3. רישיון וחיסון לכלב לא מסורס/לא מעוקר – 369 ₪.
  4. סימון בשבב אלקטרוני – 73 ₪.

נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת, לכלב לא מסורס/לא מעוקר, שיהא זכאי לתעריף הרשום בסעיף 2 לעיל, יהא כדלקמן:

א.     פטור עקב גיל הכלב: קטן מ – 6 חודשים, או שקיבל לפחות 8 חיסוני כלבת 

או מעל גיל 8 שנים ויש על כך תיעוד במאגר הארצי לרישום כלבים או במחלקה הווטרינרית.

 

ב.      פטור עקב מצב בריאותי: – יש להגיש מסמכים רפואיים מהווטרינר המטפל, רלוונטיים למחלות הרשומות בנוהל, מלווה בטופס בקשה לפטור לווטרינר הרשותי.

ג.       פטור עקב היות הכלב טהור גזע: – יש להגיש את האישורים כמפורט בנוהל הפטור מההתאחדות הישראלית לכלבנות, מלווה בטופס בקשה לווטרינר הרשותי, שבסמכותו להחליט על הפטורים מתשלום אגרת רישוי מוגדלת.

את הנוסח המלא של נוהל הפטור ואת הטפסים לבקשת הפטור, ניתן לראות ולהוריד מאתר האינטרנט של המועצה. את הבקשה לפטור יש להגיש 30 יום לפני מועד מתן החיסון.

 

להזכירכם, מאחר ומחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית לבני אדם, הנכם מתבקשים להקפיד על חיסון הכלב על פי החוק - אחת לשנה, החל מגיל 3 חודשים.

 

ד"ר אבנר ברזילי – וטרינר

מ.מ. כפר ורדים

הנחיות שעת חרום

פיקוד העורף הנחיות לשעת חרום